HƯỚNG ĐẪN SỬ DỤNG, CÀI ĐẶT KHÓA VÂN TAY,MÃ SỐ MODEL: G5,G6,G7,G8FK

SAU KHI RESET

MÃ MASTER(CH CÀI ĐT) MẶC ĐNH 123456#.

THAO TÁC CÀI ĐT.

 1 :Đ Ổ I MÃ MASTER(CHCÀ I Đ Ặ T) MẶ C Đ Ị NH.

*1# 123456# ( mã mới lần 1 #, lần 2 # )

 2: THÊM MÃ S

( Chđược 10 mã ID từ 01-10 tổ hợp 6-10 ký ts)

*2# mã chủ # 01# nhp mã sử dụng # nhập lại mã #

Tương tự các mã còn lại

*2# mã chủ # ( nhp 02, sau đó nhập mã sử dng nhp 2 ln mã sử dụng kết thúc #).

Yêu cầu: cn nhsID đdùng khi muốn xóa hc hủy chuỗi mã số sdụng đó.

3: THÊM VÂN TAY

Với ID t11-99

*8# mã chủ # 11# đặt vân tay

Tương tự các vân tay còn lại.

*8# mã chủ # ( 12# đặt vân tay 3 lần ok )

Yêu cầu: cn nhsID đdùng khi muốn xóa hc hủy mã vân tay sử dng đó.

4: RESET ALL.

Để Reset khoá tr về trng thái mặc đnh ta nhn nút phía sau khoá, trong tấm nhựa đen phía sau khóa.

Lưu ý: khi Reset xong mọi mã số và vân tay ta đã đăng ký trưc đó đều bhủy không cón sdụng đưc na.

5: KHÓA LUÔN TRONG TRNG THÁI MỞ VỚ I MỘ T LN NHP MÃ:

Thao tác chn *7#Mã chủ# với thao tác này chỉ cn môt ln nhập mã hặc vân tay mở cửa khóa sẽ luôn trong trng thái mở ca. Mun khóa cửa ta lại nhập mt ln mã số hoặc vân tay mở cửa ca s khóa li.

Mun hy chức năng này ta nhập *7#Mã chủ# .

6: TT CHỨ C N ĂNG M Ở KHÓA TBÊN NGOÀI

Thao tác chn *6#Mã chủ# chức năng mkhóa băng mã số vân tay b vô hiu. Tắt chc năng này đi ta thao tác chọn *6#Mã chủ# .

7: XÓA MÃ SSỬ DỤ NG:

Thao tác chn *3#Mã chủ# nhp số thứ t ID của mã số đó# .(sID t1-10) Yêu cu cn nhsID ca mã số mun xóa

VD: ta mun xóa chui mã số 234234 với ID lúc đầu ta đăng ký là 06.

Thao tác chn *3#Mã ch#06# với thao tác đó chui mã số 234234 đã bhy.

8: XÓA VÂN TAY SỬ DỤ NG:

Thao tác chn *9#Mã chủ# nhp số thứ t ID cũa mã số đó#. (sID t11-99) Yêu cu cn nhsID ca vân tay mun xóa

VD: ta mun xóa mã vân tay với ID lúc đầu ta đăng ký là 16.

Thao tác chn *9#Mã ch#16# .Với thao tác đó mã vân tay có ID là 16 đã bhy.

9: XÓA TOÀN BỘ MÃ SSỬ DỤ NG:

Thao tác chn *0#Mã chủ# Mã ch#. Với thao tác đó toàn bmã sđã đăng ký trước đó đã bxóa. Chỉ còn lại duy nhất Mã Master (mã chủ cài đặt) .

10: XÓA TOÀN BMÃ VÂN TAY SỬ DỤ NG:

Thao tác chn *4#Mã chủ# Mã ch#. Với thao tác đó toàn bmã vân tay đã đăng ký tớc đó đã bxóa.

11: TT ÂM THANH BÀN PHÍM SỐ :

Thao tác chn *5#. Với thao tác đó âm thanh bàn phím đã bị tắt.

Để bật lại âm thanh bàn phím sThao tác chn *5#.

THUẬN PHÁT mt trong những đơn vị uy tín hang đầu cung cấp các sản phm khóa thtừ, mã số, vân tay cho các khách sạn, nhà ở, trung cư, resort đạt chuẩn quốc tế.

Hotline: 0904.017.689 zalo chat